buyuk-dogu-cemiyeti-1949

Büyük Doğu Cemiyeti – Necip FAZIL KISAKÜREK (28 Haziran 1949)

1) KURULUŞ TARİHİ

Büyük Doğu Cemiyeti, resmî olarak 28 Haziran 1949 Salı günü kuruldu.

2) BÜYÜK DOĞU CEMİYETİ
ANA NİZAMNÂMESİ

BİRİNCİ FASIL
İSİM VE ŞEKİL

1- Siyasî, harsî, ve ahlâkî Büyük Doğu Cemiyeti kurulmuştur.
Merkezi istanbul’dur.
Şimdilik hiçbir yerde şubesi yoktur.
Cemiyet dilediği zaman ve mekânda, vatanın her tarafında şube açmak hakkını mahfuz tutar.

2 – Cemiyet evvelâ bir çekirdek halinde teşekkül edecektir. Hedef ruhunu bütün vatan ağacına aşılamak için
başlangıçta sadece fikrî ve harsî sahada faaliyet göstermektir. Buna rağmen bütün hak ve imtiyazlarıyle siyasî bir partinin kanun çerçevesinde malik bulunduğu iş ve aksiyon yolunu da, dilediği zaman ve mekânda faydalanmak üzere elde tutar.büyük-dogu-amblem

İKİNCİ FASIL
GÂYE VE DÂVA

3 – Gaye, bellibaşlı bir ruh tamamlığına, ruhun ahlâkta ve dünya görüşünde ana dayanağına bağlı Türk ferdini yetiştirmek, erginleştirmek ve kadrolaştırmaktır.

Gaye, başkaca, şöyle hülâsa olunabilir.

Garp dünyasının müsbet bilgilerden ibaret madde hakimiyetini ve akıl yoliyle maddeyi istismar zaferini, tam bir şahsiyet ve ehliyetle Doğuya mal edip, Doğunun aslî ve ruh vahidine eklemek, böylece Doğunun eksiğini Batıda ve Batının eksiğini Doğuda giderici üstün bir cemiyet mefkûresine bağlamaktır… “Büyük Doğu” adını işte bu temel ölçüden alan mefkûrevî terkibin fışkıracağı ana diyar olarak da, Türkiye’yi örnekleştirmek…

4 – Kütüphanelik mikyasta bütün bir ideolocya örgüsün daalı olan bu dünya görüşünün, teker teker yine kitaplık çapta fikir inşaları belirten dokuz kutuplu bir inanış sistemi vardır:

Ruhculuk
Ahlâkcılık
Milliyetcilik
Cemiyetcilik
Şahsiyetcilik
Keyfiyetcilik
Nizamcılık
Müdahalecilik
Sermaye ve Mülkiyette tedbircilik

buyuk-dogu-cemiyeti-dergi

5 – Cemiyetin, adece birer mevzu başlığı ağziyle bildirilen bu dâvalarına karşılık, düşmanlığını da ifadelendirmek zorunda olduğu onbir tane aks-i dâvası vardır:

Her türlü Allahsızlık…
Her türlü ahlâki kayıtsızlık…
Bütün derece ve istihalelriyle materyalistlik ve komünistlik…
Kozmopolitik…
Başıboş fertcilik…
Teftiş ve murakabesiz taklitcilik…
Fikir ve ilimde posacılık ve kışırcılık…
Sahte ve köksüz inkılâpçılık…
Züppe Garp hayranlığı…
Bütün ahlâk dışı tecellileriyle eyyam güderlik v içtimaî adaletsizlik…

6 – Büyük Doğu mefkûresinin gözünde ölü mefhumlar simsarlığı eden beylik klişe ezbercisi ve orta malı umde canbazı bir zamane tipi vardır. İşte bu tipin mücerret seciyesinden tiksinen Büyük Doğu ruhu, kendi fârikasını ortaya koymak için, şu noktayı, bilhassa ve tekrar tekrar ölçüleştirmelidir.
Büyük Doğu gaye ve dâvalarının en kısa mevzu başlıkları halinde gösterilen esaslar, herbiri kitaplık cehtler temsil etmiş, etmekte ve edecek olan ölçü manzumelerinin isimlerinden ibaret olup, bütün bu esasların düğümlendiği aslî nokta da, millhi tefekkür ve tahassüs mihrakıdır.

ÜÇÜNCÜ FASIL
VASITA VE USÜL

7 – Büyük Doğu Cemiyeti, gayesine varmak için, kanun hükümlerine tam uygunlukla, iki vasıta ve usûl kabul eder:

A: Maddî iş aksiyona kapalı, sadece fikrî, siyasî, harsî ve ahlâkî tebliğ ve telkin vasıtalarına açık, mâna ve nazariye hedefi…

Bu hedefe giden yollar:

İhtiaca göre birçok neşir organı kurmak… Mecmualar, broşürler, beyannemeler, kitaplar ve her sahada her türlü eserler yanılamak… Güzel sanatlardan nihaî derecede faydalanmak… Konferanslar, münâzaralar, tolantılar, temsiller, müsamereler, şenlikler tertiplemek.

B: Kanun çerçevesinde madde ve ameliye hedefi…

Bu hedefe giden yollar:

Dâvanın olgunlaştığı ve kadrolaştığı kanaati doğduktan sonra seçimlere girmek, millet temsilciliği etrafındaki siyasî mücadeleye atılmak ve yalnız bu usûlle iktidarı elde etmeye çalışmak.

DÖRDÜNCÜ FASIL
VASIF VE ŞART

8 – Büyük Doğu Cemiyeti kadrosuna girecek insan için gereken şartlar, umumî ve hususî olarak iki kısımdır:

Umumî şartlar:

A – Millî tefekkür ve tahassüs mihrakına pazarlıksız bağlı olacak…
B – Büyük Doğu Mefkûresini, bütün dâvaları ve aks-î dâvalarıyla kayıtsız ve şartsız, benimseyecek…
C – Erkek olacak…
D – Yirmi iki yaşını doldurmuş bulunacak…
E – Milli Ahlâk telâkkimizin ölçüleri içinde kötü kişi olmayacak…

Hususî şartlar:

F – Ruhî ve bedenî, kötü ve çirkin illetlerden uzaklık…
G – Hamle, fedakârlık, vecd ve heyecan seciyesi…
H – Belli başlı bir duygu ve düşünce istidadı…
İ – Her bakımdan üstün ahlâk…

Umumî ve hususî, birbirinden ayrılmaz ve müsâmaha kabul etmez olan bu şartlar üzerinde takdir hakkı cemiyetin umumhi idare heyetine aittir.

9 – Yukarıdaki maddenin umumhi şartlarındaki vasıflarına malik bulunanlar, cemiyet merkezine başvurarak, “Büyük Doğu Cemiyeti”nin gaye ve şartlarını kabul ettiklerine ve âzası olmak istedikerine dair matbu teklif ve taahhüt varakasını doldururlar ve âzadan iki şahsın her türlü kefâlet belirtici takdimi altında umumî reisliğe verirler. Umumî reislik de bu müracaatı umumî idare heyetinden geçirip kabul veya red eder.

10 – He âza, zenginlik veya fakirlik derecesi ne olursa olsun cemiyete her ay yalnız, on (10) lira aidat vermeyi kabul edecek ve bu vecibeyi mukaddesatına ve şahsî namusuna bağlı, ihmal ve tehir kabul etmez bir mükellefiyet sayacaktır.
Aidat, ayda on 5107 ve senede yüzyirmi (120) liradn fazla veya eksiz olamaz.
Aylık aidatın sabit mükellefiyetinden başka, servet ve iktidar ehlinin Cemiyete yapacağı her maddî yardım, teberrû ve hibedir.

11 – Merkeze uzak yerlerdeki ccemiyet âzası, aylık aidatlarını, o yere şube açılıncaya kadar, her aybaşı posta havalesi ile “Büyük Doğu Cemiyeti Umumî Reisliği” adresine göndereceklerdir.

12 – Her ayın ilk haftası sonuna kadar aidatı gelmeyen âzaya merkezden matbu bir hatırlatma kartı gönderilir. Bu kartın, adresini buluşundan itibaren bir hafta içinde gelmeyen aidatın sahibi, gayeye ve gaye ahlâkına arka çevirmiş sayılır ve Cemiyetten çıkarılır.

13 – Büyük Doğu Cemiyetinde fahrî âza yoktur. Âzalık bakımından her fert, öteki ile aynı derecede olmak üzere Cemiyetin aslî âzasıdır.

 

BÜYÜK DOĞU CEMİYETİ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>