Esatir ve Mitoloji – Salih Mirzabeyoğlu

Esatir ve Mitoloji
“Güneş ve Ay”

ESATA und Mythologie – “Sonne und Mond”
ESATA and Mythology – “The Sun and Moon”
الأساطير، والشمس والقمر
ESATA et la Mythologie – “du soleil et de la lune

ESATA y la mitología – “del sol y la luna

 

Esatir ve Mitoloji - kumandan

 

TAKDİM

KURTULUŞ YOLU: Einstein, kâinat’ın yaratılışı mevzuunda, “zamanın öncesinde ne olup bittiğini bilmiyoruz!” der; Hawking ise, kâinat’ın hep var kalacağını söyler. Başka bir fizikçi, insan ve muradı olmadan eşyanın hakikatinin anlaşılamayacağını, bu türlü bilginin insana marifet vermeyeceğini ve aslında eğlencelik seviyesinde kalacağına da misâl, şu hakikati belirtir: “Madde hakkında ne kadar çok şey öğreniyorsak, kâinat o kadar mânâsız görünüyor. Bu hiçlik duygusu içinde sözkonusu çaba, sadece başka insanların bilmediğini bilmekten ibaret trajik bir asaletten başka bir şey değil!”… Hani, “yaşasan ne, yaşamasan ne; yaşamayıp da ne yapacaksın?” çözümsüzlüğü. Kâinat ve insanın yaratılışı hakkında, semavî dinler bir yana, insanlık tarihi boyunca sayısız fikir ve ilim adamı, çeşitli görüşler beyân etti, edecektir. Bilgi, bilgisizlikten devşirilendir. “Bilgisizlik”; bu da bir ilim. Bunu anlamak ve bunun hakikatinin ne olduğunu sormak; işte bütün mesele… Netice’de, EZEL ve EBED arasını birleştiren İNSANÎ HAKİKAT’le ilgili bu varlık ve varoluş meselesi içine ESATİR ve MİTOLOJİ bahsini de ruhî, tarihî, ilmî, sanat ve bilhassa insanoğlunun maveraî iştiyakını gösteren diye ve bugüne hitab ve istismar niyetiyle el atarak, MÜNŞEAT usulümüzle verdik.
l
MUTLAK FİKRİN GEREKLİLİĞİ: Her şeyden önce bunun, her eve bir buzdolabı lâzım şeklinde anlaşılmaması lâzım. Bu, bir yönüyle “gerekli olanı” gösterirken, diğer yönüyle DİN ve MEZHEB gibi YOL mânâsını ifâde eder; ve onların ölçü ve ölçülendirmeleri ışığında, her mevzuun kendine mahsus bir usul, esas ve gaye belirtmesi hakikati çerçevesinde, bir gerçekleme ve doğrulama METOD ve USULÜ’nü gösterir. Eserimizin bir bakıma PEYGAMBERLER TARİHİ olması da, galiba bu usul ve metodun ESATİR ve MİTOLOJİ’ye hakkıyla tatbikinin neticesi… Büyük Doğu – İBDA anlayışında SİYASET, Üstadım’ın beyanı hâlinde şudur: “İslâm inkılâbında siyaset, içeriye doğru, her çizgisi ve noktası tamam bir ideolocya manzumesine dayalı bütün bir oluş işinin manivelâ dehâsıdır. Bu yüzden o, teker teker kendi aslî hamle ve hareket şubeleri içinde ifâde edilebilir; toplu ve merkezî olarak belirtilemez. İslâm inkılâbında toplu ve merkezî siyaset, ancak “harici politika” ifâdesiyle, dışarıya doğru olanıdır. Gerçekten, İslâm’ın, dışarıya doğru tek bir vâhid belirtici, tam mânâsıyla sabit ve çerçeveli bir siyaseti vardır!”… İmâm-ı Gazâlî Hazretlerinin, kurucu, koruyucu ve yönlendirici rolüyle FERASET’in ifâdesi olması gereken SİYASETİ, aslıyla feraset ve anlayış demek olan FIKIH’ın tatbiki, bu bakımdan da ondan üstün görmesi, dışarıya doğru toplu ve merkezî bir nitelik belirten SİYASET – FERASET – YOL’un kıymetini de gösterir. MİTOLOJİ ve ESATİR mevzuunu da içine alıcı bir şekilde ifâde etmek gerekirse, dışarı doğru tek bir vahid belirtici USUL ve METOD, aynı zamanda bir iç âlem düzeninin gerçekleşmesi malzemesi kılmaktır ki, bu zıddından aslı göstermek, hem İNSAN RUHUNUN aktığı her şeyin müntehasında ALLAH gayesinin bulunduğunu, hem de başkasının nefsiyle ilgilenmekten rahat bulmak şeklinde ifâdeli KENDİNDEN ZUHUR HİKMETİ’ni tatbik etmektir… Bakara Sûresi’nde: “Tağutu inkâr edip Allah’a inanan kimse, kopmak bilmeyen sağlam bir kulpla (İslâm’a) yapışmıştır.”… İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri: Tağuta küfür, Allah’a imân üzerine tercih edilmiştir. Çünkü, KÜFÜRDEN KURTULMADIKÇA, ALLAH TEVHİD EDİLEMEZ, BİRLENEMEZ. Tağuta küfür demek, Allah’a ortak koşmaktan temizlenmektir. Çünkü tağut, “nefs, şeytan, putlar ve benzeri olan şeylere” de şâmildir. Çünkü onun koyduğu prensiblerden başkası sapıklık ve azgınlığa birer sebeb teşkil eder. Gerçek tağut inkârcısına gelince, o en yüksek mertebe ile şereflenmiştir; imânın zirvesine ulaşmıştır. Bunu ciddi şekilde anlamalısın… Hazret-i İbrahim’de kemâlini bulan bu temizlik, tevhidin mukaddimesi olan “nefy-red” kelimesini tamama erdirmekte olup, Allah Resûlü ile birlikte İSBAT kısmı tamamlanıyor… Bu eser: ZIDDINDAN ASLI GÖSTERME NİYETİ İÇİNDE, DOĞRUDAN DOĞRUYA ASLI DA GÖSTERİYOR. İkinci hususa dikkat edenler, Âdem Aleyhisselâm’dan Son Resûl’e uzanan bir çizgide, zamanüstü buudu da görülen bir tarihi de okuyacaklardır.
l
GEÇMİŞLERİN TARİHLERİ: Tefsir kitablarında, Kur’ân’da “esatirü’l evvelin” şeklinde bir tamlama olarak geçen ıstılah-kavram’ın, “geçmişlerin tarihleri” mânâsında olduğu söylenir. Kur’ân elbette bir masal kitabı değil. Kur’ân’ı tahrif edilmiş ve hükmü kalkmış semavî dinlerin kitablarıyla birlikte, şu veya bu soydan tarih, tarih öncesi, masal, hurafe sınıfı içinde bir eser gibi değerlendirerek “mitoloji” genellemesine dahil edenler, herşeyden önce “sen ne söylersen söyle, ben bildiğimi sallarım!” hesabı bir fikir ve ilim kalpazanlarıdır. İhtiva ettiği hakikatleri, masalları, hayâlleri ve yalanlarıyla mitoloji, onun ve ondan olan ölçülerle, hesaba çekilecek olandır. Nasıl ki İslâm tasavvufuyla Batı tefekkürü arasında ikinciyi hesaba çekme ve birinciye ircâ keyfiyeti olan HİKEMİYAT’ın durumu… Batı tefekküründen kasdımız da, hemen belli başlı bütün dünya kültürlerini kendine has bir aplikeyle tasarrufuna almış ve dünya hâkimiyetine ermiş olmasından: Bütün dünya diyebiliriz… Mitoloji, esatir, efsane, fesane, vesaire; aynı sırada ve içiçe, buna mukabil birbirinin yerine kullanılır yerlerde, diğer mânâlarla aynılığı ve ayrılığı dikkate alınması gereken bir mahiyet arzediyor. Antropoloji-insanbilimler, tarih, efsane, masal, hurafe, arkeoloji-atikiyyat hepsi birbirinin içinde bir yün yumağını andıran ve değişik ipuçları hâlinde görülen mitoloji, asılda bir olan semavî dinlerle bulaşık ve toplumda onun antitezini belirtirken, yumaktan çekilen ipuçları boyunca ilim ve fikir devşirilen, bizim tarafımızdan da hesaba çekilmesi gereken bir esrar mevzuudur… Burada, MUTLAK FİKRİN GEREKLİLİĞİ bahsinin temel ölçülendirmelerinden birini de görelim: Alâeddin Attar Hazretleri, müşahede hususunda “ilim tarafını tutmak ve hâlini gizlemek gerektir!” buyurmuşlardır. İnsanda İLİM ve AYN, yâni İMÂN ve HAKİKAT MÜŞÂHEDESİ bir araya gelse, o müşahede Şeriat’e uymayacak olursa, Şeriat tarafını tutmak ve başka hiçbir şeye kıymet vermemek iktiza eder. Bu makam nice ariflerin ayaklarının sürçtüğü noktadır, çünkü onlar müşahedeye erince onunla amel ederler ve imânla amel etmezler, ayaklar kayar. Buradan bize çıkacak olan kıssa şudur ki, liman görünce PUSULA gerekmez ama, her gördüğünü de liman sanma, hakikat bahsinde her zaman mihenk PUSULA-ŞERİAT’tır. Bu husus, bedahet ifâde eder açıklık niyetine hakikat kabul edilen çeşitli verilerin, “Şeriat’e aykırı hiçbir hakikat olamaz” anlayışıyla değerlendirilmesi bakımından mühimdir. Her ne soydan olursa olsun mitolojik verilerin değerlendirilmesinde de, bu esastır.
l
BU ESERDE USUL: Pierre Grimal isimli bir Fransız Akademisi azasının “Mitoloji Lûgatı” isimli eserinin girişinde şu cümle: “Sürekli ilerleyen araştırmalar, kritik görüş noktasını kuşaktan kuşağa değiştirmektedir. Sistemler eskir, hem de bazen büyük bir hızla eskir, yalnız metinlerdeki veriler kalır!”… Yazarın bu ifâdelerdeki muradı, mitolojideki eşya ve metin hâlindeki verilerden, eşyanın değerlendirilmesinin bulunan zamana nisbetle değişebileceği yönünden onların bir kısmının dilsiz ve bu bakımdan onları konuşturmanın, değişen devirler boyunca ele alana nisbetle değişebilmesi bakımından. Biz MİTOLOJİYİ, bütünüyle bu mevzuya âit sistemler içinde bir sistem ifâde eder tarzda değil de, sağlam bir GUSTO’ya sahib olarak bulunduğumuz zaman dilimindeki fikrimizi besleyici bir TEDAÎ ve KAPMA usulüyle ele alıyoruz; mitoloji mevzularının verileri kadar, doğrudan doğruya mitoloji ilminin de değerlendirilmesi şeklinde… GUST: Rüzgârın şiddetle esmesi, ruh, ruhî, topalak otu, sevda, arzu, iştiyak… GUSTO: Zevk alma, haz, şahsî istek, tatma, hususî tarz… İLİM erkektir, YAPABİLME ise dişi; ve bu eser doğdu!
l
İSTİKBÂL İSLÂMINDIR: Kendisinden evvel hangi peygambere ne tür mucize verilmişse, mutlaka bir misli Resûlullah Efendimiz’e verilmiştir. Zirâ Adem Aleyhisselâm ruhla cesed arasında iken, O peygamberdi. Madem ki Adem Aleyhisselâm yaratılmadan evvel nübüvvet makamı Peygamberimiz’e ihsan edildi, o zaman biz O’nun kendinden sonra gönderilen bütün kâmil insanlara yardımcı olduğunu anlamış olduk. Böylece geçmiş peygamberlerin gösterdiği bütün mucizeler de, Resûlullah Efendimiz’den alınmadır… Devri geçmiş ve aslı tahrif olmuş semavî dinlerin, aslı ve tamamı Kur’ân’da ve onun tefsir, tâbir, tevil ve fiil hâlinde YAPABİLMESİNİ gösteren de, MUTLAK MÂNÂSIYLA, Allah Sevgilisi; bütün peygamberlerde tecelli eden hikmetler de, O’nda ve O’ndan, O’na bağlı velayette bilinen izler hâlinde veli hususiyetlerinde bilinen ve görülen… O hâlde, İSLÂM TARİHİ – PEYGAMBERLER TARİHİ – İNSANLIK TARİHİ, kronolojik olarak belirtilemeyen bir sırayla Adem Aleyhisselâm’dan Resûlullah Efendimiz’e doğru klâsik bir usûlle onların dış yüzden hayat ve devirlerinin hâdiseleri hâlinde örnekleri mevcut şekilde anlatıldığı ve anlatılabileceği gibi, sondan başa doğru ve onlarda tecelli eden hikmetler şeklinde iç yüzden de anlatılabilir. Bu ikinci usûl, doğrudan doğruya Peygamberler’de tecelli eden bir hikmetler manzumesi olur; Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin, öncelik sonralık sıratı gözetmeksizin vücuda getirdiği Füsus-ül Hikem isimli eseri gibi. Bizim eserimizin mahiyeti ise, insan ve toplum meselelerinin hâlline yönelik bir ideolocya manzumesine bağlı olarak ESATİR ve MİTOLOJİ’ye el atarken, onun Peygamberler tarihinin salkım saçak görünümlerinin usaresi olduğunu ve hurafeye karışmış dinî ve mistik motiflerin, tarih, ilim, sanat vesaireye âit verilerin aslı İslâm’da gösterilmesine âit, seçmeler niteliğinde; merkezde tecelli eden Peygamberlere âit hikmetler olmak üzere, niyeti çevreden merkeze bir usûl… Eserimizin ismi, hâliyle ESATİR ve MİTOLOJİ… Üstadım’ın, tarihçi Tonbe’ye atfen “İstikbâl İslâmındır, denenmemiş bir o var!” sözüne işaret ederek, NE GÜZEL BİR MEVZUUN VAR diye bana hazırlattığı İSTİKBÂL İSLÂMINDIR isimli eserim için, buna nisbetle bir İSLÂM TARİHİ’ne yer vermem istenmişti. O eserin benden istenişinin mânâsı, ne olduğu ve onun tarafından nasıl değerlendirildiği malûm… Bu eseri, Peygamberlerde tecelli eden hikmetler şeklinde ve sıra kaydında olmaksızın, İSLÂM TARİHİ, ama Allah Sevgilisi’nden bugüne uzanan çizgide değil de, Adem Aleyhisselâm’dan bugüne, zıtların onları hatırlatıcı ilgisi içinde, seçme ve tedaî usûlüyle verdik; İSTİKBÂL İSLÂMINDIR’ın mahiyetine bitişik addediyorum.
l
KENDİNDEN ZUHUR HİKMETİ: Fütuhî Hikmet… Beklenmedik zamanda tecelli… Başkasının nefsiyle ilgilenmekten rahat bulmak: Zıddından aslı göstermek ve İLİM ile YAPABİLME ilgisi içinde bahsi geçti. Burada, Muhammed Parisa Hazretleri’nin eserinden, KUTUB sahibleri ve onların Peygamberlere ilgileri ve sûrelerle olan alâkalarından, birkaç işaret: “Bu ümmetin kutubları 12 kişidir. Şu gördüğünüz âlemin burçları da 12’dir. Müfred-tek olanlar çoktur, zaman boyunca devam ederler. İki HATM de onlardandır… Onbirinci Kutub: Salih Aleyhisselâmın kademi üzredir, sûresi TAHA’dır, tam şeref sahibidir. Menzilleri bu sûrenin âyetleri sayısınca, yâni 135’dir. Bu sûrenin şerefi çok büyüktür; Allah’ın Cennet’te kullarına vasıtasız olarak bizzat okuyacağı rivâyet olunur. Bu kutbun sahib olduğu ilimler çoktur, Allah’ın kullarına Allah’ın NAİBİ’dir”… Tahâ Sûresi: “İbni Abbas ve Cabir bin Zeyd’den gelen rivayete göre Meryem Sûresi’nden sonra inmiştir. Sûre’nin bir isminin de El-Kelîm Sûresi olduğunu Alûsî, Sehavî’nin Cemalü’l-Kurra isimli kitabından aktararak yazmıştır”… KELÎM, bilindiği üzere Hazret-i Musa’nın lâkabıdır… TA-HÂ, hurufu mukattaa’dan ve Allah Sevgilisi’nin isimlerindendir… Taha: 14… Salih Mirzabeyoğlu: 1013= 14… B.D-İBDA: 15= 1014… Musa Aleyhisselâm deyince, hâliyle hemen ÇOCUK hikmeti hatırlanmalı… Taha Sûresi’nin son âyeti. (Allah, Hazret-i Musa’ya): De ki, “Herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım, çünkü yakında bileceksiniz; doğru yol sahibleri kimler ve doğru giden kim?”
l
İSLÂM VE MİTOLOJİ: İyi veya kötü olarak nitelemeksizin veya nitelemeden önce, ruhun tezahürü ve delili hâlinde bütün insan faaliyetlerinin oluşturduğu bir yumağı andıran MİTOLOJİ, bu görünüşü ile dişi bir ilim olan psikolojinin, adeta en genel ifâdesidir… Şeriat, zahiri akıl-ruhtur, tarikat ise bâtınî Şeriat; dolayısıyla İslâm’da YAPMA’yı gösteren RUHÎ oluş ve işler, hiçbir şekilde mitoloji verileri ile ayniyet içine girmezler. Mitoloji, DOĞRU YOL’un gösterilmesinde sadece toprak seviyeli bir vesile rolü oynar; yer yer BERZAH’ın bu âleme âit görünüşünde bile ki, TEVHİD’e zıddından işaret ederek.
l
ÜSTADIM VE BEN: Eserin içinde BİLGEM diye geçen o ve ben… Mitolojinin en çok geçen mevzularından birini, ÜSTADIM’a nisbetim mevzuuna vesile kılarak, aslıyla uyarmak istiyorum ki, TENASÜH bahsi… Yeniden dirilme, yâni TENASÜH, İslâm’da yoktur; olan TENASUH ve TENASSUH’tur. Birincisi, akıl ve ruh alışverişi hâlinde birbirine nasihat etme; ikincisi ise, nasihat almak, aklı başına gelmek, başkası hakkında iyilik istemek… Başta, “Peygamber ruhaniyetine gark olmak ne ki?” diye, yerine ve mevzuuna göre sayısız örnek verilebilir. Biri de şu: Mansur’un ruhu, yüzelli sene sonra Ferideddin-i Attar’ın ruhunda tecelli ederek ona yol gösterdi.

Fragmanlar

VESİLE: İlkel, antik ve Doğu dünyalarının tanrıça mitolojileriyle tanışıklığı olan kimse, İNCİL’in her sayfasında, eski inançlara ters tezleri ihtiva etse de, onlara eşdeğer unsurları görmemezlik edemez. Misâl olarak, ağaçta Havva sahnesinde görünüp onunla konuşan YILAN’ın kendi başına bir İLÂH olduğunu belirleyen hiçbir şey anlatılmamıştır; oysa TEVRAT’ın ilk bölümü TEKVİN –Yaradılış– kitabının düzenlenişinden en az yedi bin yıl önce Ortadoğu’da ona saygı gösterilmiştir. Louvre’de, Lagaş Kralı Gudea (M.Ö. 2025’ler) adına yeşil sabun taşından oyulmuş bir vazo vardır, son Sümer döneminde tanrıçanın bir tür anlaşılışının ifâdesi olarak, Ningizzi’da “Gerçek Ağacın İlâhı” adına ithaf edilmiştir. Birbirine dolanmış iki ENGEREK yılanı, Yunan BİLGİ VE YENİDEN DÜNYAYA GELME tanrısı esrarlı HERMES’in yılanlı asâsı CADUCEUS biçiminde, bir sopaya sarılmış olarak açılan iki kanatlı ejderha tarafından itilmiş şekilde gösterilmiştir. Caduceus: Yunan mabudu Hermes’in, tanrıların elçisi olarak elinde taşıdığı asâ. TIB ilminin sembolü olarak kullanılan yılanlı asâ… YILAN, şaşılası biçimde derisini değiştirme kabiliyeti ve böylece GENÇLİĞİNİ YENİLEMESİ, ona bütün dünyada “yeniden dünyaya gelme sırrı”nın ustalığı niteliğini kazandırmıştır. YILAN’ın semavî işareti de büyüyen ve solan, görüntüsünü yok eden ve yine büyüyen AY’dır. AY, rahmin hayat doğuran ritminin ölçü ve İlâhı’dır, varlıklar onunla aynı zamanda gelirler ve giderler. Doğum ve ölüm sırrının İlâhı’dır. Bu ikisi bütün olarak, bir varlığın iki hâlinin görünümleridir. AY, med-cezirlerin ve geceleri düşüp sığırların otladığı çayırları canlandıran çiyin İlâhı’dır. YILAN, suların da İlâhı’dır. Dünyada ağaç köklerinin arasında yaşar, sık sık kaynaklara, bataklara, su yollarına, dalgaların hareketiyle kayarak uğrar veya sarmaşık gibi tırmanır, orada bir ölüm meyvesi gibi asılır. HİLE ve BOŞLUK düşüncesi hemen akla gelir, yutucu olarak da DİŞİLİK organını düşündürür. Öyle ki, duygulara etki yapan ikili bir hayâl oluşturur. Aynı şekilde ateş ve suyun ikili ilişkisi, onun şimşek gibi çakışına, iş gören çatal dilinin hızlı ve âni hareketine, öldürücü zehrinin yakıcılığına bağlanır. Kuyruğunu ısırışı göz önüne getirildiğinde, mitolojik “kendini yiyen yılan” gibi, bütün eski kozmolojilerdeki daire şeklinde yüzen bir ada olan dünyayı, altından olduğu kadar içine de yayılan ve çevreleyen suları düşündürür.

***

MUHAMMEDÎ SURET VE KÜLLİ İNSAN AĞACI
LİSAN-I HÂLİYLE ŞÖYLE DEMİŞTİR:
— “beni falancanın eli
ebedîlik bostanına dikmiştir
ben NUR AĞACIYIM – KELÂM AĞACIYIM
Musâ’nın göz aydınlığıyım
sağ cihet benimdir
mekânlardan ise mukaddes vadi benimdir
benim zamanım ise ŞİMDİ’dir
yollardan ise düzgünlük
ve unsurların itidali çizgisi benimdir
ben uzayan gölgeyim
ve varlık kelimesiyim
BEN KELÂM VE MÂNÂ TOPLAYICISI
SIR VE HİKMETLERİN MADENİYİM!”

****

MAYALAR’da – ejder şeklinde kan canavarı
KAN – hüccet ve basiret
dünyanın var oluşunda
belli bir olgunluk dönemine işaret
gerçi hâlâ su bitkisi nilüfer çiçeğinin
sembolünü taşımakta – ama kendisi artık
karada yaşayan ilk canlılardan
KAN canavarı aynı zamanda
hayvanlar ve bitkiler âleminin
bir terkibi – çünkü kendisi vahşi
ama verimli bir yaratığı sembolize…

Melez KAN – Nilüfer canavarı
Mayalar için aynı zamanda verimli
alüvyon topraklarının sembolü
böylece ilk tanrıça olan su tanrıçası
MAM’ın görünüm şekillerinden biri
ayrıca birçok başka kültürde görüldüğü gibi
MAYALAR – bütün gezegeni bir EJDER…

-1-
Arafat
Ebced Tevafukları
Kâbe Hakkında Bilgem
Adem İsmi
Adem’den Son Resûle Kadar
Mitolojiyi Değerlendirme

-2-
A’raf Suresi’nden
Âdem’in Yaradılışı
Yeryüzünün Hâli
Cennet’ten İnişin Mahiyeti
Hikmet Üzerine
Hatâ
İniş

-3-
Zuhruf Sûresi
Teşbih ve Tenzih
Allah’ın Kelâmı
Ehadîyet

-4-
İdris Aleyhisselâm
Hermes
İdris – İlyas – Hermes
Mitoloji ve Mitolojiye Bakış
Hermes’ten Mülhem
Hermes – Thot

-5-
Tufan
Esatir
Mu Efsanesi Tedaîleri
Mu Efsanesi
Mu’dan Yapılan Göçler

-6-
İlyas Aleyhisselâm
Vehim Sırrı
Ebcedler
Tenasüh Meselesi
Uzak Doğu Mitosu
Beden – Can – Nefs – Ruh
Vahdet-i Vücud – Vahdet-i Şuhûd

-7-
Ay ve Yıldızlar
Yusuf Aleyhisselâm’ın Rüyâsı
Es’seyyid Abdülhakîm Arvasî
Nuri Hikmet
Güneş ve Ay
Güneş
Mitolojide Güneş
Ay-Sin

-8-
İsâ Aleyhisselâm
Hakîm İsmiyle Dua
O Kimdir?
Samiri’nin Öküzü
Yuhanna’nın İşleri
Yorumcunun Yorumuna Kritik

-9-
Kuş Dili
Sayı
Dört Sayısı
Varlıkta Dört
Dört Kuş
Anka
Harfler ve Hakikatler
Heba
Boşluk ve Heba
Heba ve Şekil
Heba – Heyulâ
Güvercin
Güvercin – İbda
Karga
Kartal
Birkaç Tamamlayıcı Kelime
Hüdhüd Kuşu
Süleyman Aleyhisselâm
Cemşasb

-10-
Hayata Davet
Hayat Nedir?

-11-
Yılan
Ağaç
Ağaç Kâmil İnsandır
Oluş Ağacı
Asâ-yı Musâ
Hayat Ağacı ve Ejder
İki Başlı Yılan
Tüylü Yılan
Çıngıraklı Yılan
Kanatlı Yılan

-12-
Mousaios
Hayat ve Ruh
Müzler
Yevmiye – Deli midir Şâir?
Göz – Görme Sıfatı – İdrak Gücü
Hayat İradesi ve Sanat
Hayat – Kudret – İrade
Brahman’da Atman-Öz

-13-
Baba
İbrahim Aleyhisselâm
Baba
Zeus
Mousalar

-14-
Kendinden Zuhur
Salih Aleyhisselâm
Âyetler
Fütuhî Hikmet
Gayb – Gaybın Gaybı
Fetih
Dünya Çapında Bir Hâdise       –Kaptan Kusto Müslüman–
Deniz Üstünde Tutan
Deve
Genius – Jeni – Salih
Geniuslar – Genii
Helezon-Yılan

-15-
Yağmurcu
İstiskâ’nın Âdâbı
Derin Düşünce – Rahmet
Burh – Secde İzinin Cesetlenmesi mi?
Harikalar Mevzuunda…
Yada Taşı – Yeşim Taşı
Yeşim Taşı’nın İsimleri
Yağmur Tanrısı – Chac
Hagno
Odysseus
Zeus ve Yağmur

-16-
Ağır Yük
Yakub Aleyhisselâm
Yakub’un Ebcedinde
Yükle İlgili
Hayl’ın İştikakları
Kabz u Bast
Alacalı İlâhî At
Altay
Kâinat – At

-17-
Âb-ı Hayat
Hızır Aleyhisselâm
Hayat Mertebeleri
Ölümsüzlük Otu
Simya
Simya – Yin-Yang

-18-
Hayâl Hakikati
İngilizce’de Hayâl
Hayâlin Mânâ ve Mertebeleri
Rüyanın Mahiyeti
İnsanî Hakikatin Perdeleri
Hayâl
Misâl Âlemi’nin Berzah Özelliği
Hayâl İlmi
Berzah Hayâl
Morpheus
Mübalâğa – Fahriye
Sanat – Hırs – Fikir Çilesi – İroni

-19-
Tarih Öncesi
Atlantis – Eflâtun
Atlantis
Tarih ve Felsefe
Esrarengiz Atlantis
Büyülü Düzen   357

-20-
Tanrı – İnsan
Nevruz
Cemşid – Dahhak
Dârâ
Afrâsiyab
Alp-Er Tunga
Hephaistos – Ateş Tanrısı

-21-
Tıbb
Zilzal Sûresi
Lokman Peygamber
Lâtif ve Habîr
Asklepios – Hippokrates
Şaman Şifa Töreni

-22-
Gayb ve Gaybî Hikmet
Yevmiye-Sır İdraki
Gayb
Eyüb Aleyhisselâm
Stoacılık
Tabiatla Uyum – İnsan İradesi
Hür Değil miyim?
Kendin Gibi Ol
Ansiklopedik Sentez
Stoa – Sundurma

-23-
Kuşlar
Küllî İrade – Cüz’i İrade
Bilicilik
İnsiyak – Şuur
Kehanet
Kuş Biliciliği
Çeşitli Kültürlerde
Atlantis ve Kuşlar
Etena

-24-
Şarab ve Kadeh
Ömer Hayyam’dan
Şiir
Bakkhos – Dionysos

-25-
Yunus Aleyhisselâm
Altay Yaratılış Destanı
Balık Gözlü Tanrıça
Dünya-İnsanın Yaradılışı-Türeyiş                     467
Balık-Balıkçı
Vulcanus
Efes Şehrinin Kuruluşu
Bir Rodos Efsanesi
Balığa Dönüşme

-26-
Davud Aleyhisselâm
Yorumlar
Rüyâ’nın Tedâisi – 9 Mousa

-27-
Mit ve Rit
Mekr ve Ritler
Arkeoloji-Tarih-Mitoloji-Kültür
Veda Çağı

-28-
Guernica
Don Kişot
Acube İnsan – Psikolojisi
Ruhu Çekilen Dünya
İki Büyük Devrim
Yeni Dünya Düzeni’nin Ruhu
Persler ve Yunanlılar

-29-
Çocuk ve İhtiyar
Lut Aleyhisselâm
Yevmiye
Şiddet ve Kuvvet
Allah’ın Zâhir İsmi
Çocuk Hikmeti
Eros
Hikmetler

-30-
Kurban
Hakiki Hikmet
Bir Rüyâ’dan
Oniki Yol
Boğa ve Balık
Toprak Ana
İakkhos-Zagreus
Yaratılış
Bakar-Ezher-Sevr
Boğa – Ay
Boynuz – Ay
Boğa Tanrısı
Aadja Efsanesi
Konuşan Hayvan
Bir Kızılderili Efsanesi’nden

-31-
Sin-Er
Şît Aleyhisselâm
Fırat ve Dicle
Medos – Euphrate
Tigris
Madde ve Mânâda Nehir
Mesopotamia
Mezopotamya – El-Cezire
Sümerler
Babilli Eyüb
Kral Tabi – Utul – Enlil
“Münzevinin Ruhuyla Sohbet”

-32-
Fiil Cini mi Sahir?
“Ademden Önce Yaşayanlar”
Keşif-Keramet-İstidraç
Babilli Eyüb’ün Yakınmasından
Şamanizm
Çeşitli Türleriyle-Üçüncü Cins
Şamanizm ve Cinlenme
Şaman-Şifacı
Mitoloji ve Semboller
Yumurtanın Sembolü
Daimonlar
Nympha – Peri – Cin
Kerler ve Keres
Narkissos – Nergis

-33-
Türemek-Ağaç
Tenasül-Türemek
Şecir-Küçük ve Kısa Ağaç
İslâm ve Gayrı
Keşif-Duru Görüş
Kalb
Kalb ve Dil
Ümmî
Kâbe ve Namaz
Hayret
Varlık-Hayret
Kelime-Logos
Yevmiye – Ağaç Mecmuası
Tuba
Osmanlılarda Hayat Ağacı
Simurg Kuşu-Anka-Anak
Şamanın Yolculuğu
Ağaç

-34-
Görünmezlik Ritleri
Yevmiye: Lâtif
Baş Dönmesi
Göze Görünmeyen
Düşvarî
Hüddam
Hades-Görünmez ve Zengin
Budha’nın Ateş Vaazı
Yoga
Görünmeden Yürüyebilme
Servi ve Çam
Görünmez Kılan Bulut
Ufo

-35-
Muhyiddin-i Arabî – Maviye
Ama’
Kur’ân – Kûrân
Ayna
Mer’a – “Me-Ra” – Mar
Aynaya Bakma
Mutlak Varlık – Mümkün Varlık
Kün – Ayn
Hîç – Hiçahiç – Nil
Nil Nehri
Mısır
Nil-Fırat-Dicle

-36-
Mağara
Ashâb-ı Kehf
Hırâ Mağarası
Yar-ı Gar
Makris
Nemrud
Üç Kardeşler Mağarası
Mağara Kültürü

ibda-yayinlari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>