yavuz-sultan-selim-salih-mirzabeyoglu-adimlar

I. SELİM HAN – Salih Mirzabeyoğlu

 

2. Beyezid’in şehzâdesi ve Osmanlı Sultanları’nın dokuzuncusudur…
9, Üstadım’ın sevdiği bir rakam… Göğsümüz şiir nefesiyle dolu,
özel bir zevkle ve şiir gibi ismini telâffuz ediyoruz:
Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri…
1470-1471’de doğmuş, 1512-1513’de Padişâh olmuştur;
demek ki 42-43 yaşında… 8 seneden biraz fazla süren
saltanat dönemi; ama Şâhlar Şâhı, ümmetin gururuydu ve hâlen de gururu…

Biatlıyız!

İrân’ı ayaklar altına aldığı gibi, -ehl-i sünnet muradıyla, kuru cihâgirlik davası değil!-,
“Hadimü’l Haremeyn: Haremeyn’in Hizmetçisi” ve “Sultanü’l-Arab ve’l-Acem”
ünvanlarının sahibi… Haremeyn: İki mukaddes harem.
Müşrik ve kâfirlere yasak olan mukaddes Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere…

Bütün saltanatı, cihâd çilesiyle geçti; İrân seferinden maksadını,
“bizim perişanlığımız, gönülleri birleştirmek içindir!”
mısrasında belirttiği gibi, İslâm ittihadını sağlamak için yapmıştır.

“Anadolu’da en güzel Farsça söyleyen biridir!” denecek kadar, Farsça’ya vakıf…
Türkçe şiirleri bunun yanında…
İbni Kemâl isimli zâtın, onun için söylediği mersiyede belirttiği vasıf:

-Hayf Sultan Selim’e yüzbin hayf
Hem kalem Ağlasun ana hem seyf

Seyf: Kılıç… Kendisinin, “Yarabbi, bu Padişahlık sana yaraşır!”
Çünkü her Padişâh’ın sığınağı sensin!” münacatı, bir levha ile türbesine asılmıştır.

Üstadým’ın, “her sahâbî’nin kılıcı, şiir kınında saklıdır!” demesinden mülhem,
Koca Yavuz’da, yüreğin iki tarafından da büyük bir pay… Kendisi için,
“O, Osmanlý Sultanlarının en büyük şâiridir!”denmiştir.

Büyük siyasetçi, büyük kumandan, büyük silâhşör, keyfiyetiyle tam bir erkek güzeli…
Şiir gibi bir adam, vesselâm!

“16. yüzyılda hüküm süren Padişâhların hepsi, şiirle uğraşan kişilerdi.
Okurken gözlük kullanan ve Ordinaryus Profesör Uzunçarşılı tarafından
Osmanlı Padişâhlarının en bilgilisi şeklinde nitelenen Yavuz, Farsça yazıyordu.”

Yavuz’a ait olduğu söylenen şu kıt’a, şâirliği hakkında iyi bir bilgi verebilir:

-Merdüm-i dideme bilmem ne füsûn itdi felek
Giryemi kıldı füzûn eşkümî hûn itdi felek
Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân
Beni bir gözeleri âhûya zebûn etdî felek

(Gördüğüm-gözbebeğim!-insana, bilmem ne füsûn etti felek
Ağlamamı kıldı aşırı, gözyaşımı kan etti felek
Aslanlar kahrımın pençesinde titrerken
Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek)

Yavuz Sultan Selim’in, ölçülere ve sanatlı söyleyişe
ne kadar yatkın olduğunu gösteren bir dörtlüğü:

-Sanma şahım herkesi sen sadıkâne yâr olur
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur
Sadıkâne belki ol âlemde dildâr olur
Yâr olur ağyâr olur dildâr olur serdar olur

Dikkat ediniz: Birinci mısraın tamamını,
birinci mısradan “Sanma sen”, ikinci mısraın
başından “Herkesi sen”, üçüncü mısraın
başında “Sadıkâne”, dördüncü mısraın başından
“Yâr olur” kelimelerine bakarak, aynen görebilirsiniz.

İkinci mısraın tamamını, birinci mısraın
“herkesi sen”, ikinci mısraın “dost mu
sandın”, üçüncü mısraın “belki ol”, dördüncü
mısraın “ağyar olur” kelimelerine bakarak,
aynen görebilirsiniz.

Üçüncü mısraın tamamını, birinci mısraın
“sadıkâne”, ikinci mısraın “belki ol”, üçüncü
mısraın “âlemde”, dördüncü mısraın “dildâr
olur” kelimelerine bakarak, aynen görebiliriz.

Dördüncü mısraın tamamını, birinci mısraın
“yâr olur”, ikinci mısraın “ağyâr olur”,
üçüncü mısraın “dildâr olur”, dördüncü mısraın
“serdar olur” kelimelerine bakarak görebilirsiniz.

Neticede, yukarıdan aşağıya doğru kelimelerde
hiç tekrara düşmeksizin okuyunca da,
dört mısra aynen çıkmaktadır.

Salih Mirzabeyoðlu
Eser: Büyük Muztaribler 4. Sf: 470-471-472

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>