Kavgam I – Salih Mirzabeyoğlu

Kavgam I
-Necip Fazıl-

Mein Kampf – Necip Fazıl 1
My Fight – Necip Fazıl 1
بلدي الكفاح - بنسيب فاضل 1 

Mon Combat – Necip Fazıl 1
Mi Lucha – Necip Fazıl 1

 

Kavgam I - kumandan

 

Takdim

(Büyük Doğu İdeolocya Örgüsüne ek-İBDA KADROSUNA İTHAF)

İSLÂMI YENİLEMEK
-I-
“İslâm yenilenmez. Anlayışı yenilemek gerekir.”
-II-
Anlayış mı? Nurun aynadaki aksi… Aynayı yenilemek…
-III-
Güneş yenilenemez. Göz yenilenir.
-IV-
İslâm başı ve sonu olmayan ebedî yeninin ismi… Ona her an biraz daha nüfuz etmektir ki, yenilik…
-V-
“Bir günü bir gününe eş geçen aldanmıştır” hadisindeki sonsuz hikmettir ki, yeninin ve yeniliğin sırrını getirmiştir.
-VI-
Dava işte bu mânada İslâm’ın yeni neslini yoğurmakta…
-VII-
İslâm’ın en yeni, değiştirilmez ve örnek nesli, Resûl eliyle yoğrulan sahabiler…
-VIII-
Sahabilerin ardında “Tabi”ler bu nesil çizgisini uzatmışsa da onlardan sonra dava içtimai planda zaafa uğramış ve büyük ferdi zuhurların çevrelediği mahzun zümrelerden öteye geçilememiştir. Bu tecellide, muhafazası en zor iş olan aşkı kaybetmenin ve kaba akılla yapayalnız dış planda kalmanın neticesi olarak ilâhî hikmet aşikâr…
-IX-
Emevî ve Abbasî devrelerini takib ederek Türk’ün eline geçen İslâmî devlet livası, 600 küsur yıllık gerçek devlet hayatının ancak 250 senesinde böyle bir nesle yataklık etmiş, ondan sonra 300 yıl korkunç bir aşk ve üstün anlayıştan yoksunluk çığırına girmiş, 100 küsur senedir de, aynı ham yobaz ve kaba softa idrakının tersine dönük şekliyle bütün cehdini İslâm’a karşı çıkmakta bulmuştur.
-X-
O gün bugündür ki, nesillere kahraman diye tanıtılanlar, İslâm’dan tiksinmenin fikrî ve fillî icracıları olmuştur.
-XI-
İslâm’ı, zatından zerre feda etmeden, olanca saffet ve asliyetiyle kucaklayabilecek ve nefslerinde yenileyecek nesillerin böylece köküne kibrit suyu dökülmeye başalnınca din ihtiyacından büsbütün kurtulamayan muvâzaacı mizaçlar her tarafta işi reformculuğa dökmüş; ve olduğu gibi bir İslâm yerine oldurulmak istenildiği tarzda bir İslâm’a kapı açmaya bakılmıştır.
-XII-
Reformcu, İslâm’ı şu veya bu görüş ve mezhep lokomotifine bağlamak, onu zatına ve aslına göre değil, kendi şahsî nefsine ve idrakine iliştirmeye kalkmak, böylece çürük gördüğü bir binayı kendince payandalamaya yeltenmek bakımından, İslâm’a cepheden zıt olanlardan daha tehlikelidir; ve İslâm’ı kalp ve göz yenilenmesi yoluyla koruyacak olan nesil, cemiyet dairesi içinde kendisine üç düşman tanıyacaktır: Aşksız ham yobaz, duygusuz kâfir, nasipsiz reformcu… Yani ruhu, kör nefsinde kabuklaştıran, büsbütün inkar eden ve ikisi arasında arabuluculuğa kalkışan…
-XIII-
İslâm, 500 yıl kılıcını elinde tutan Türkiye’de bozuldu ve her yerde altüst oldu. Bu, ancak Türkiye’se düzelirse her yerde sağlığa kavuşabileceğine ait ilâhî bir ihtar…
-XIV-
İslâm’ı yenileyecek olan nesil bu, ruh ve madde felâketleri Türkiye’sinde son ve som, hepçi ve bütüncü tepki halinde zuhur etmekle mükellef…
-XV-
Bunca zevalin ardından ancak kemal çığırı açılabilir.
-XVI-
Dört büyük halifenin sırayla şiarları olan merhamet, celadet, edeb ve akılda tam ikmalli ve teçhizatlı olarak, 15. İslâm Asrının eşiğinde, İslâmı yenileme davasını çözümlemeye güçlü nesilden, ana rahmini tekmeleyici sesler duyuluyor. Aya gitmek hüner değil, bu sesleri güneşten duyulacak derecede fikirde ve aksiyonda yükseltmek marifet…

Fragmanlar

Büyük Zuhur

Büyük zuhur, Büyük Doğu hisarının ova misali, geniş avlusunda milyonlar beklerken şimdiden içeriye alınan baş örneklik birkaç gencin sıhhatle tutmuş mayası içinden heykelleşecektir.

Radyum şuaı gibi pırıltılı bu birkaç genç, yine kendileri gibi ışıklı birkaç ağabeyleriyle bir tüpe doldurulsalar, sade Türke değil, bütün İslâm âlemine ve hatta topyekûn beşeriyete, muhtaç bulunduğu yeni insan ve ruh tohumunun ilk örnekleri diye gösterilebilir.

Benim 40 yıllık mücadelemde salonları ve meydanları taşıran alkışçılar karşısında «bu manzaraya güvenmeyin; biz gerçekte bir dolmuş arabası kadrosunu aşabilmiş değiliz!» demenin sırrı işte bu «birkaç»ların çerçevesinde tecelli etmektedir.

Satrancı icat eden adama, Acem Şahı, «dile benden ne dilersen!» deyince «satrancın ilk karesine tek bir buğday tanesi koy ve ondan sonra her kareye evvelkinin bir mislini ekleyerek devam et: yani 1, 2, 4, 8, 16, 32 vesaire.» Cevabı veriliyor ve bunun yüzlerce ülkenin yetiştiremeyeceği kadar buğday tuttuğu hayretle görülüyor.

İşte, tam 40 yıldır süze süze özleştirdiğimize şahit olduğumuz bu birkaç genç ve 3-5 ağabeyleri, satranç tahtasının ilk karesindeki ilk vâhid olmak mevkiindedir. Bu vâhidi elde edebilmek için 40 yıl çalıştık, ama sonunda «evreka-buldum!» diyebilmek saadetine ulaştık. Gerisi keyfiyetini bunlarla paylaşan basit bir kemiyet meselesidir ve cevher, kan oturmuş tırnaklarımızla 40 yıl kazdığımız kuyudan çıkarılmıştır.

Bu serinin altıncısı ve sonu, bu cevherin vasıf, vazife ve memuriyetinin ne olacağının göstermeye kalıyor.

Kervan, hazırlığını bitirmek ve yola çıkmak üzeredir.

Geliyorlar!

Gözleri kara, alınları fikir çizgili, kalbleri ceylân, iradeleri çelik, imanları volkan, irfanları tarla, idrakleri bıçak, edâları şiir, diyalektikleri ipekten örgü, geliyorlar!.. (55, 56)

 

İÇİNDEKİLER

1. LEVHA TARİH ÜZERİNE
Tarih Üzerine
İbda madeni
Tevşîh
Bu Eser
Samimiyet
Bir İncelik
Hürriyetin Yolları
Tarih Görüşümüzün Temeli
Tarih Görüşümüz
Nükteler
Eserin Plânı

2. LEVHA İBDA KADROSU
Müjdelerin Müjdesi
Gençlik
Durum
Işık
Deklarasyon
Beyanat
Muhasebemiz
Deklarasyon
Gençlik
Gerçek Gençlik
Sen ve Beklenen Nesil
Aksiyon
His İptali
Azapsızlık Azabı
Dipsiz Boşluk
Aradıkları Su
Büyük Zuhur
Geliyorlar!

3. LEVHA İÇ MUHASEBE
Büyük Doğu
Karar
Büyük Kıtlık
Bu Vaziyette
Çıkmayan Büyük Doğu
Kırılan Heykel
Bir Hal Ki…
Başımızdaki Belâ
16. Devre
Toslamalar
Partiler
41 Milyon
TRT ve…
İşçi-Sendika
Kıbrıs
Kurbanlar
Ölüler
Rapor
Şimdi
Gençlik
Sebep
Demagocya
Parti ve Dava
Ve Davalar
Diyanet
M.T.T.B. ve Jübile
Din ve İdeal
Mukaddesatçılar Kurultayı
(Seks) Faciamız
Ordu
Cerrahi Müdahale
Makine
Taarruz
İç Muhasebe
Kimya Kağıdı
Bildiri
Taraflar-Mahiyetleri-İhtilâfları
Avlanma, Zümreleşme
Hitabe
Mahsup ve Mensup
Tesbit ve Teşhis

4. LEVHA GENÇLİK
Tuh Suratına
Yeni Gençlik
Hitabe
Değerlendirmeler
M.T.T.B.
Gençliğe Hitabe
Ülkücüler
Akıncılar
Mücadeleciler
Basın
Mâveracılar ve Bir Ölçü
Aydınlar Ocağı
Veli Enflâsyonu
Bir de Ters Cephe
Mucize
Son Söz
Gençlik ve Siyasi Şartlar
MHP’liye Hitap
Ne Hazin
Genç Adam!
Mukaddesatçı Gençlik Kurultayı
Fetih
Noktalamalar
İnkılâp
İlk Ses!..
Soylu Muhalefet
Pes!..
Tarihî Teklif
Usûl
Yok Etme Sistemi
Ölçüler
Ülkücüye 9 Öğüt
Şehid

5. LEVHA SİYASET VE İDARE
Seçim
Tutum
Milli Selâmet Partisi
Hatalar Serisi
Liste
Çerçeve
Adalet Partisi
İki Parti
Milli Selâmet Partisi
İşin Hikâyesi
Parantez İçinde
Yine Onlar
Son Devre
Hükümet
Koalisyon
Yapardı Yapamazdı
Bütün Müsbetlere İhanet ve Bütün Menfilere İltifat
Elleri, Dilleri ve Kalpleri
Peygamber
Vesaire
Tersine Ölçü
Eyyüb Peygamber Sabrı
Hülâsa
Bir Vesika
Tek Çıkar Yol
Umumî Bakış
Millî Görüş
Din ü Devlet
Dışarısı
Kıbrıs
İslâm Âlemi ve Türkiye
Hücre
TV’de Karnaval
Kavram Putperestliği
Siyaset Sahnesi
Ecevit
Hâile
Yetmez mi?
Utanıyorum
Olan ve Olacak Olan
Vicdan Müzayedesi
Diyalog
Korku
İş ve Manivelâ Dehası
Kafa ve Adam Yokluğu
İstirahat Yasak
Mantık
Teshis ve Tahmin
Çok Geç Ama
Hüküm
Politika ve Ölçü
Tek Demirel Düşsün
Dinamik-Statik
Aktif-Pasif
Fedaî
Faşist
Kütük
Acele Ediniz!
Ya Bu Deveyi Güdersiniz, Ya Bu Diyardan Gidersiniz!
Hakkın (Terör)ü
Politika
Siyasi Şefkat
Kördüğüm
Olamaz
Aralarında Ne Fark Var?
Bütünleşmek
Seçim de Seçim!
Mübarek Hafiyelik
Ne Duruyorsunuz?
Son Çare
Alelâde-Fevkalâde
Nuh Tufanı
Büyük Strateji
Filan’la Fişman
Palavra
Kurşundan Tabut
Hocanın Heğbesi
Politika ve İdare
Nezaket
Sular Nereye Akıyor?
Garibeler
Kınama
Erken Seçim
Mantık
Tedâi
Yüksek Mühendis
Mayıs ve Bayramlar
Usûl Meselesi
Tuhaflıklar
Demirel Bir Zarurettir
Olamayan Ölür!
Küfrün Tescili
Felç-İnme
Buhranımızın Kundakçısı yahudi
Kıyaslama-Mihrak-Sualler
Kıyaslama
Mihrak
Bedahet Sualleri
Eylül 1980
Kördüğüm
Anafor
Umumî Muhasebe
18’inci Günde
Meseleler
Madalyonun Tersi
Bayramiye
Lisan-ı Hal
Mesnet
Düşünen İnsan
Ruh Kuduzu
Beklediğimiz
Kurtuluş Davasında Reçete

ibda-yayinlari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>