Kültür Davamız – Salih Mirzabeyoğlu

Kültür Davamız
Temel Meseleler

Unsere Kultur Arbeit - Grundlegende Fragestellungen
Our Culture Thesis - Basic questions
لدينا مسألة الثقافة - أسئلة بسيطة
Notre culture Thèse - Les questions de base
Nuestra Tesis Cultura - Preguntas básicas

Kültür Davamiz-Kumandan

 

Takdim

Azat kabul etmez bir zaptolunmuşluk hissiyle ve bunu hayatının mânâsı bilen gençlik adına Üstadım’a…

Salih Mirzabeyoğlu
Ocak 1982
(Birinci Baskı)

NECİP FAZIL’DAN

Dünya bir inkılâp bekliyor… Dünyanın beklediği bu inkılâp, üç daire hâlinde… Dış daire dünya, içindeki daire İslâm âlemi, onun da içinde Türkiye… Asıl Türkiye… Merkez Türkiye.
·
Işıklar içinde, bir taraftan düdükler çalınırken, ancak kapatanların anladığı mânâda gemi yavaş yavaş batıyor ve salondakiler çığlığı basıyor:
-“Batıyoruz kurtarıcımız nerede!”
İşte bunu gören cins kafa (Toynbi) diyor ki:
-“İstikbâl İslâm’ındır!”
Ama şu sefil temsil kadrosundaki İslâmın değil!..
·
4 asırdır Doğu ve İslâm âlemindeki fikirle aksiyonu meczedici bir mütefekkir çıkamamış ve o gün bugün, maddemiz ve ruhumuz lif lif yoluna yoluna 21. asır eşiğindeki acıklı manzara doğmuştur.
·
Büyük mütefekkirden kasdım, kitap ve mücerret fikirler denizinde boğulmuş bir allâme veya nazariyeci değil, en haysiyetli tecrit ile en katı teşhisi evlendirebilmiş bir ameliyecidir… Böyleleri, bazen sâf, fakat sirayet gücündeki fikirde, bazen de belli başlı hareketlerin başında zuhur eder; yahut en değerli örnek olarak ikisini de biraraya getirmiş olabilir; fakat mutlaka kitaplık çapta zuhur etmek gibi bir mükellefiyet altındadır.
·
“Bu kitap, Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakabesi eseridir.”
·
“Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci Salih Mirzabeyoğluna…”
·
Bize ağuşunu açmış. Takdirkârıyım!”

Fragmanlar

— “Hayatı öğrenmek mi, yoksa değiştirmek mi?”
Bu temel sorunun ayırımında, iki kökte toplu, varlığın ve bilginin ilk prensiplerini arayan “teorik düşünce” sistemleriyle, hareketin ilk prensiplerini araştıran “pratik düşünce” sistemleri tasnifi var… Birinde, insana kendini empoze eden mücerret meseleler ve eşya ve hadiseleri tasarruf verimlerinin kendisine nisbet edileceği “ideal değerler” araştırması, diğerinde ise eşya ve hadiseleri tasarruf ve onları verimlendirmeyi temel alan “aktüel değerler” araştırması… Biri ruhçu, diğeri maddeciliğe geçit veren iki yaklaşım. Oysa bizzat “değer”, bir şeye kıymetini veren ve kıymet tayin eden ruha nisbet işidir; ayrı mesele. (s.15)

            Her şeyden önce kabul etmek gerekir ki, dava önce yetiştiricileri yetiştirme ve yetiştiricilerin yetişmesi davası olduğuna göre, ruhun derinliklerinden kaynaklanan estetik bir zevk hâlinde disipline girmedikçe, ne yetişmek ve ne de yetiştirmekten bahsedemeyiz…(s.40)

Herkes şunu içine sindirmelidir: Bir şeyi ortaya koymak kadar, onu yaygınlaştırmak, onunla bir mevzuya sarkmak, onu davranış halinde kendine mâletmek ve onu kafalarda billurlaştırma mânâsına tahkim etmek de “birşey” yapmaktır. Bir şey yapmış olanı silmek ve onun “gibi”si olmak değil… (s.43)

Varolmak daha çok var olmayla mümkün; devamdan bahsedebilmek için her şeyden evvel o şeyin “var olması” şartı… Var olan ise, “var olmayla-varlığın olacak olana doğru oluş tavrı ile” mümkün… Öyleyse, varolma statik değil dinamik, sabit değil hareketlidir; daima imkânlara açılmıştır. Bundan dolayı da varlık gerçekleşmelerle meydana çıkar ve bir yönü vardır; bu yön geleceğe doğru açıktır. Fakat mutlak olarak “Varlık” bütün varolanları içine alır; hiç bir yönü yoktur, başı ve sonu yoktur. Bu anlamda “Mutlak Varlık” sonsuzdur, öncesi ve sonrası olmadığı için geçmişi ve geleceği de olmaz; öyle ise zamanı yoktur. “Mutlak Varlık”, zamansız varlıktır; bütün izâfî varlıklar zamana bağlıdırlar, zaman da bu zamansız varlığa bağlıdır… İnsan ruhu da, bizzat O’nun belirttiği üzere, “nefesinden üflediği” ve bu niteliği ile “zaman üstü” ki, kalb lâtifesinde nefs ile birleşik ve safiyet kazandıkça “Arş-ı Alâ”nın üstündeki asli yerine dönmeye namzet… Öyleyse zaman, sonsuzluğun içinde bir kesit, sonsuzluğa göre sonlunun değişme ölçüsüdür. (s.54)

Zamanı kayıtlayan, “geçmiş” ve “gelecek” zaman kayıtlarını koyan biziz; yani bu nisbet ve izafetler “Dehr” isminin zımnına dahil değildir, bizim çektiğimiz kayıtlardır… “Mutlak Varlık”a göre geçmiş, gelecek ve hâl cari olmadığına göre, zaman bir yokluk nisbetinden ibaret kalır ki, bu da “Dehr” isminin tecellisinden hasıl olmuştur… Dehr, Zat’a delâlet eden bir isim ve arşla taayyün eden zaman da onun suretidir. Bu izâhlar çerçevesinde “ân”, bölünme kabul etmeyen bir vakittir ki, geçmiş ve gelecek, sadece farzediştir; işte bu “ân” deveran etmekle varlıklar zahir olur ve “Dehr”in hükümleri meydana gelir… İcmâl mertebesinde “ân”, tafsil mertebesinde “zaman”. (s.55, 56)

İçindekiler

Necip Fazıl’dan

1. LEVHA TAKDİM – GİRİŞ VE DİLİMİZ HAKKINDA
Dilimiz Hakkında

2. LEVHA – SAKAT MUHAKEME

Birinci Yanlış
İkinci Yanlış
Üçüncü Yanlış
Muhafazakârlık
Fikirsiz Fikircilik

3. LEVHA – YOLUMUZU ARARKEN
Şuur Süzgeci
Temel Meseleler
Fert ve Şahsiyet
İki Yol ve Süzme

4. LEVHA – VARLIK VE ZAMAN
Varlık ve Zaman
Zamanın Üç Buudu
Ruh ve Zaman
Zamansız Varlık
Varlıksız Zaman
Dehr ve Zaman
Varlık Dereceleri
Zaman ve Şuur

5. LEVHA – VARLIK VE OLUŞ
Varlık ve Oluş
Varoluş Gayesi
Varoluş Zamanı
Allah-Âlem-İnsan

6. LEVHA – DİYALEKTİK VE AHLÂK ÇEVRESİNDE
Diyalektik ve Ahlâk
Bütün ve Parça
Her Şey Zıttıyla Kaimdir
İman ve İspat
Bilgi ve Düşünce Faalieyti
Bilinen ve Bilen Arasındaki İlgi
Bilinen ve Bilen Arasındaki İlişki
Sır İdraki
Metod-Şekil ve Muhteva Ölçüsü
Tümdengelim ve Tümevarım
Zamanı Aşma Gayesi
Teori ve Tatbikat

7. LEVHA – RUHÇULUK VE KEYFİYETÇİLİK
Akıl ve Ahlâk
Akıl ve Ruh
Ruh ve Nefs
Ruhçuluk
Ruhçu ve Maddecinin Görüşü
Kemmiyet ve Keyfiyet
Keyfiyetçilik
Ruhî Muvazene
Muvazeneden Muvazeneye Geçiş

8. LEVHA – DERİNLİĞİNE VE GENİŞLİĞİNE İNSAN
İç Oluş ve Dış Oluş
Derinliğine ve Genişliğine İnsan
İnsan ve Devlet
Devletin Açıklanması
Din ve Devlet
Ahlâk ve Devlet

9. LEVHA – HÜRRİYETİN İZLENİŞİ
Hürriyetin İzlenişi

10. LEVHA – TATBİK FİKRİ VE MUHATAP ANLAYIŞ

İslâma Muhatap Anlayış

11. LEVHA – TEBLİĞ VE TELKİN

Tebliğ ve Telkin

ibda-yayinlari

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>